Regulamin sklepu internetowego DSerek SPORT

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy DSerek SPORT dostępny pod adresem internetowym  https://dsereksport.pl.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca – Dawid Serafin prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DSerek SPORT – Dawid Serafin”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, posiadającego Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 738-21-66-819, REGON 521926659, e-mail: dsereksport@gmail.com.

§ 2

Definicje

 1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót;
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient – każdy podmiot (w tym Sprzedawca i Przedsiębiorca) dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: dane Klienta, zamawiane Produkty, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia, a także istnieje możliwość ustalenia
  i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów;
 8. Newsletter – informacja handlowa dotycząca marki DSerek SPORT, w tym
  w szczególności dotycząca Produktów, nowości, promocji itp.;
 9. Personalizacja – wszelkie wytyczne podane przez Klienta w wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu, zawierające wymagania odnoszące się do sposobu wytworzenia Produktu stosownie do indywidualnych potrzeb Klienta, które obejmować mogą jeden lub kilka z poniższych elementów: wytyczne odnośnie modelu (modeli) całości Produktu, objętego Zamówieniem lub jego poszczególnych egzemplarzy; przedstawienie projektu graficznego, który ma zostać naniesiony na wszystkie modele Produktu objęte Zamówieniem lub na ich poszczególne egzemplarze.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 13. Sklep – platforma informatyczna zarządzana przez Sprzedawcę, umożliwiająca składanie zamówień na Produkty, działająca pod adresem https://dsereksport.pl
 14. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DSerek SPORT – Dawid Serafin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7382166819, REGON 521926659.
 15. System PayPro – internetowy system płatności, prowadzony przez spółkę PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000347935, posiadającą numer identyfikacyjny NIP 779-23-69-887, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę
  o dzieło.
 17. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
 19. i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientami za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu lub przy zastosowaniu formy pisemnej.
 2. Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dsereksport@gmail.com;
  2. za pośrednictwem Sklepu, korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce „Kontakt”;
  3. za pośrednictwem poczty pod adresem: Dawid Serafin, DSerek SPORT
   ul. Łużycka 57/58 30-658 Kraków;
  4. za pośrednictwem infolinii, pod numerem telefonu: 690 021 197, w Dni Robocze pomiędzy godz. 9:00 a 16:00.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania dostępnych w asortymencie Sklepu niezbędne jest urządzenie (np. komputer) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera.
 2. W celu składania zamówień, niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Sprzedawcę. Ceny Produktów dostępnych
  w Sklepie podane są w złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena jest definiowana jako:
  • Cena regularna
  • Cena promocyjna (obniżona) 
 4. Produkty dostępne są w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, którą płaci Klient, jeżeli towar nie jest objęty rabatem, promocją, upustem, itp. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę, wynikających np. z rabatu, promocji, upustu, itp. Ceny tych samych Produktów na Stronie Internetowej Sklepu oraz w Sklepach Stacjonarnych mogą być różne. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także
  w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 7. W sparingach, lub treningach używaj ochraniaczy DShin Guard – light. To dzięki nim będziesz wstanie chronić nasze golenie przed bardzo bolesnymi stłuczeniami a nawet złamaniami. Jednak nie zawsze uda się w 100% zapobiec urazom.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 2. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 3. Składając Zamówienie w Sklepie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Produktu. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep, po weryfikacji przez Sklep dostępności Produktów w magazynie.
 4. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, natomiast ich realizacja odbywa się w Dni Robocze.
 5. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie poprzez dokonanie wyboru Produktów
  i dodanie ich do Koszyka. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu i zaprezentowane na stronie Sklepu.
 6. Klient Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Produktu do Koszyka, wybór przycisku „Przejdź do płatności” oraz podanie danych niezbędnych do zrealizowania Zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu, a następnie potwierdzenie złożenia Zamówienia na Produkt poprzez wybór przycisku – „Kupuję i płacę”.
 7. Cena Produktu podana na stronie Sklepu nie obejmuje kosztu przesyłki Produktu do Klienta. Do ceny Produktu doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, miejsca dostawy, od wartości oraz wielkości zamówienia.
 8. Składając zamówienie Klient ma możliwość przedstawienia wytycznych w Personalizacji. 
 9. Klient potwierdza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Personalizacji,
  w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto Klient  oświadcza, że korzystanie ze Personalizacji, w zakresie koniecznym dla realizacji Zamówienia, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.
 10. W terminie do 48 godzin od chwili otrzymania Personalizacji, o której mowa w ust. 8 powyżej, Sprzedawca: dokonuje wyceny zamówienia, jak również przedstawia Klientowi proponowany termin realizacji zamówienia oraz potwierdza wytyczne klienta zawarte w Personalizacji, a następnie dokonuje wyceny zamówienia, jak również przedstawia Klientowi proponowany termin realizacji zamówienia.
 11. Po dokonaniu potwierdzenia wytycznych Klienta zawartych w Personalizacji bądź po dokonaniu uzgodnień odnośnie ustalenia Personalizacji zamówienia, w szczególności odnośnie realizacji projektu graficznego, oraz po dokonaniu wyceny zamówienia, i przedstawieniu Klientowi proponowanego terminu realizacji zamówienia, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia.
 12. Wycena zamówienia składanego przez Klienta dokonywana jest indywidualnie w stosunku do każdego zamówienia i uzależniona jest od stopnia skomplikowania zamówienia, opisanego w Personalizacji, w tym w szczególności: od ilości zamawianych sztuk Produktu, wybranego modelu lub modeli Produktu oraz rodzaju projektu graficznego wskazanego w Personalizacji.
 13. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  • gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia). W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 9 Regulaminu, zwrot płatności dokonany zostanie przelewem bankowym. W tym celu, potrzebujemy informacji o Państwa koncie bankowym, które można bezpiecznie i łatwo podać wykorzystując do tego celu wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

§ 7

Dostawa

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej i odbywa się za pośrednictwem podmiotów, z którymi współpracuje Sprzedawca w zakresie dostawy Produktów. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa jest realizowana na adres dostawy podany przez Klienta. Klient otrzyma wiadomość, gdy Produkt opuści magazyn.
 2. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
 4. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 – 5565 Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Realizacja Zamówień

 1. Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie Zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e-mail, w terminie do 3 Dni Roboczych, od daty złożenia Zamówienia.
 2. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Produktu w magazynie, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta w terminie do 3 Dni Roboczych od daty złożenia Zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Produktów objętych Zamówieniem lub braku możliwości realizacji Zamówienia według Personalizacji Klienta w odniesieniu do części Produktów, Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 3. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: dsereksport@gmail.com, do momentu wysłania przez Sprzedawcy zamówionych Produktów, z zastrzeżeniem zdania następnego.
 4. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji Zamówienia w części) w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia anulowania Zamówienia.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Produkty zamówione w Sklepie są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania Zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 7. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za Produkt. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności elektronicznej. Sprzedawca przyjmie Zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
 8. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy.
 9. Sprzedawca dostarcza Produkt Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Paragon fiskalny lub Faktura VAT dostarczona Klientowi może być dostarczone w formie elektronicznej na wskazany podczas zamówienia adres e-mail.
 10. Opłaty należne za dostarczenie zamówionych Produktów ponosi Klient. Wysokość opłat należnych za dostarczenie zamówionych Produktów zależy od sposobu dostarczenia Produktów do Klienta i wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia.
 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Produkt do Sprzedawcy na następujący adres: Dawid Serafin DSerek SPORT, ul. Łużycka 57/58 30-658 Kraków, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Personalizacji Klienta lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, przez co należy rozumieć Produkty wyprodukowane według Personalizacji Klienta, zgodnie z dokonaną przez Klienta personalizacją Produktu.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Link (do wzoru oświadczenia)

§ 10

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Reklamacje związane z niezgodnością Produktu z umową mogą zostać złożone np. osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dsereksport@gmail.com lub na piśmie na adres Sprzedawcy: Dawid Serafin DSerek SPORT, ul. Łużycka 57/58 30-658 Kraków.
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje sią do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

§ 11

DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z realizacją Zamówień.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcy wyłącznie w celu realizacji Zamówień, w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Klienta są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i modyfikacji, a także żądania ich usunięcia.
 4. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
 5. w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

§ 12

NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawcy przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 2. Nazwy Produktów zamieszczone na stronie Sklepu mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe postanowienie nie pozbawia Klienta będącego konsumentem nieposiadającego miejsca stałego pobytu na terenie Polski, ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru zgodnie z prawem państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem,
  a Sprzedawcą poddane zostają jurysdykcji polskiej i rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.